środa, 29 lutego 2012

29.2, Oracja Nieszporów: Mentes nostras

Prosimy, Panie, oświeć nasze umysły światłem Twej jasności: abyśmy mogli widzieć to, co należy czynić; i chcieli czynić to, co jest prawe. Przez Pana...

Mentes nostras, quaesumus, Domine, lumine tuae claritatis illustra: * ut videre possimus, quae agenda sunt; et quae, recta sunt, agere valeamus. Per Dominum...

29.2, Antyfona Magnificat: Sicut fuit Ionas

Jak Jonasz był we wnętrznościach wielkiej ryby trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi.

Sicut fuit Ionas * in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus, ita erit Filius hominis in corde terrae.

Mt 12,40
Włącz Nieszpory o 17:30

wtorek, 28 lutego 2012

28.2, Oracja Nieszporów: Ascendant

Niech nasze prośby wznoszą się do Ciebie, Panie; i oddal od swojego Kościoła wszelką niegodziwość. Przez Pana...

Ascendant ad te, Domine, preces nostrae: * et ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam. Per Dominum...

28.2, Antyfona Magnificat: Scriptum est enim

Zostało bowiem napisane, że mój dom jest domem modlitwy dla wszystkich narodów: wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców; i każdego dnia nauczał w świątyni.

Scriptum est enim, * quia domus mea, domus orationis est cunctis gentibus: vos autem fecistis illam speluncam latronum: et erat quotidie docens in templo.

por. Łk 19,46-47 & Mk 11,17 oraz Iz 56,7 & Jr 7,11
Włącz Nieszpory o 17:30

Reguła na dziś - roz. 22: Jak powinni spać mnisi


Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  22: Jak powinni spać mnisi


1 Niech każdy śpi we własnym łóżku. 2 Posłania otrzymają zgodnie ze zwyczajami zakonnymi i decyzją opata. 3 Jeśli to możliwe, niech wszyscy śpią w jednej celi; jeżeli zaś jest ich na to zbyt wielu, niech kładą się po dziesięciu lub dwudziestu razem ze starszymi, którzy by nad nimi czuwali. 4 A światło powinno stale palić się w tej celi aż do rana.

5 Niech śpią odziani, przepasani pasem lub sznurem. Niech jednak nie mają przy boku swoich noży, aby nikt się przez sen przypadkiem nie skaleczył. 6 Tak więc mnisi muszą być zawsze gotowi: na znak dany niech wstają bez chwili ociągania, a każdy niech się stara pierwszy przyjść na Służbę Bożą, wszelako z zachowaniem skromności i powagi.

7 Łóżka młodszych braci nie powinny stać obok siebie, lecz rozdzielone posłaniami starszych.

8 Budząc się zaś na Służbę Bożą niech jedni drugich łagodnie zachęcają do wstania, aby ci, którym łatwo jest zaspać, nie mieli żadnej wymówki.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.

28.2, Oracja dnia: Respice, Domine

Wejrzyj, Panie, na swoją rodzinę i daj, aby w Twoich oczach nasze dusze - które poskramiają się umartwieniem ciała -  rozbłysnęły Twoim pragnieniem. Przez Pana...

Respice, Domine, familiam tuam, et praesta: * ut apud te mens nostra tuo desiderio fulgeat, * quae se carnis maceratione castigat. Per Dominum...

poniedziałek, 27 lutego 2012

27.2, Oracja Nieszporów: Absolve

Rozwiąż, prosimy, Panie, więzy naszych grzechów, a wszystko, na co przez nie zasłużyliśmy, łaskawie [od nas] odwróć. Przez Pana... 

Absolve, quaesumus, Domine, nostrorum vincula peccatorum: * et, quidquid pro eis meremur, propitiatus averte. Per Dominum...

27.2, Antyfona Magnificat: Quod uni

Co jednemu z moich najmniejszych uczyniliście, mnie uczyniliście, mówi Pan. 

Quod uni * ex minimis meis fecistis, mihi fecistis, dicit Dominus.

Mt 25,40
Włącz Nieszpory o 17:30

27.2, Antyfona Seksty: Commendemus nosmetipsos

Oddajmy samych siebie z wielką cierpliwością, w licznych postach, przez oręż sprawiedliwości.

Commendemus nosmetipsos * in multa patientia, in ieiuniis multis, per arma iustitiae.

por. 2 Kor 6,4-7
Włącz Sekstę o 12:15

Reguła na dziś - roz. 21: O dziekanach klasztornych

Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  21: O dziekanach klasztornych

1 Jeśli wspólnota jest liczniejsza, należy spośród braci, mających dobrą opinię i święte obyczaje, wybrać i ustanowić pięciu dziekanów, 2 którzy by we wszystkich sprawach troszczyli się o swoje dekanie w duchu przykazań Bożych i poleceń własnego opata. 3 Dziekani powinni być tak wybierani, aby opat mógł na nich bezpiecznie złożyć część swoich obciążeń. 4 W ich zaś wyborze nie należy też kierować się porządkiem starszeństwa, lecz tylko wartością ich życia i mądrością ich nauki.

5 Jeśliby jakiś z owych dziekanów, przejęty pychą, okazał się godnym nagany, trzeba go napomnieć raz i dwa, a nawet trzy razy; jeśli jednak się nie poprawi, zostanie pozbawiony swego stanowiska, 6 które wówczas obejmie ktoś inny, godniejszy. 7 Tę samą zasadę ustanawiamy również dla przeora.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.

27.2 Antyfona Prymy: Vivo ego


Ja żyję, mówi Pan; nie chcę śmierci grzesznika, lecz raczej aby  nawrócił się i żył. 

Vivo ego, * dicit Dominus; nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur, et vivat.

Ez 33,11

27.2, Oracja dnia: Converte nos

Nawróć nas, Boże zbawienia naszego: i, aby czterdziestodniowy post przyniósł nam korzyść, przysposób nasze umysły do ćwiczeń [w rzeczach] niebiańskich. Przez Pana...

Converte nos, Deus, salutaris noster: + et, ut nobis ieiunium quadragesimale proficiat, * mentes nostras caelestibus intstrue disciplinis. Per Dominum...

niedziela, 26 lutego 2012

26.2, Antyfona Magnificat: Ecce nunc

Oto teraz czas pożądany, oto teraz dzień zbawienia: w tych więc dniach okażmy się sługami Boga w wielkiej cierpliwości, w postach, w czuwaniach i w miłości nieobłudnej.

Ecce nunc * tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis: in his ergo diebus exhibeamus nos sicut Dei ministros in multa patientia, in ieiuniis, in vigiliis, et in caritate non ficta.

2 Kor 6,2-6
Włącz Nieszpory o 17:30

26.2, Antyfona Seksty: Non in solo

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Boga.

Non in solo * pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei.

Mt 4,4
Włącz Sekstę o 12:15

26.2, Antyfona Prymy: Iesus autem

Jezus zaś, gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł  głód.

Iesus autem * cum ieiunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus, postea esuriit.

Mt 4,2
Włącz Prymę o 8:00

26.2, Oracja na I Niedzielę Wielkiego Postu

Boże, który corocznie oczyszczasz swój Kościół czterdziestodniowym postem: udziel swojej rodzinie, aby - to, co stara się od Ciebie otrzymać przez wstrzemięźliwość - do tego też dążyła przez dobre dzieła. Przez Pana... 

Deus, qui Ecclesiam tuam annua quadragesimali observatione purificas: + praesta familiae tuae; ut, quod a te obtinere abstinendo nititur, * hoc bonis operis exsequatur. Per Dominum...

sobota, 25 lutego 2012

25.2, Antyfona Magnificat: Tunc invocabis


Wtedy wezwiesz, a Pan usłyszy; zawołasz i powie: Oto jestem. 

Tunc invocabis, * et Dominus exaudiet: clamabis, et dicet: Ecce adsum.

Iz 58,9
Włącz Nieszpory o 17:30

25.2, Antyfona Seksty: Vos amici mei estis


Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli uczynicie, co wam nakazuję, mówi Pan.

Vos amici mei estis, * si feceritis quae praecipio vobis, dicit Dominus.

J 15,14
Włącz Sekstę o 12:15

25.2, Antyfona Prymy: Hoc est praeceptum meum


To jest moje przykazanie, abyście kochali się wzajemnie, jak ja was ukochałem.

Hoc est praeceptum meum, * ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.

J 15,12
Włącz Prymę o 7:45

25.2, Oracja na św. Macieja


Boże, który dołączyłeś błogosławionego Macieja do grona Twoich Apostołów: daj, prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem zawsze odczuwali żywotną głębię Twojej łagodności względem nas. Przez Pana...

Deus, qui beatum Matthiam Apostolorum tuorum collegio sociasti: + tribue, quaesumus; ut eius interventione, * tuae circa nos pietatis semper viscera sentiamus. Per Dominum...

piątek, 24 lutego 2012

24.2, Oracja Nieszporów: Tuere, Domine, populum tuum


Wejrzyj, Panie, na lud swój i oczyść [go] łagodnie ze wszystkich grzechów: ponieważ żadna przeciwność mu nie zaszkodzi, jeśli nie będzie panowała nad nim żadna nieprawość. Przez Pana...

Tuere, Domine, populum tuum, et ab omnibus peccatis clementer emunda: * quia nulla ei nocebit adversitas, si nulla ei dominetur iniquitas. Per Dominum...

24.2, Antyfona Magnificat: Tu autem cum oraveris


Ty zaś, gdy się modlisz, wejdź do swojej izdebki i, zamknąwszy drzwi, módl się do Ojca twojego.

Tu autem cum oraveris, * intra in cubiculum tuum: et, clauso ostio, ora Patrem tuum.


Mt 6,6
Włącz Nieszpory o 17:30

24.2, Oracja dnia: Inchoata ieiunia


Po rozpoczęciu postu, prosimy, Panie, obdarz [nas] łaskawą życzliwością: abyśmy obserwancji, którą wyrażamy cieleśnie, mogli również nieustannie przestrzegać czystymi umysłami. Przez Pana...  

Inchoata ieiunia, quaesumus, Domine, benigno favore prosequere: + ut observantiam, quam corporaliter exhibemus, * mentibus etiam sinceris exercere valeamus. Per Dominum...

środa, 22 lutego 2012

Reguła na dziś - roz. 18: Jaka powinna być kolejność psalmów (7-11)
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  18: Jaka powinna być kolejność psalmów


7 W Tercji zaś, Sekście i Nonie poniedziałkowej mówimy dziewięć pozostałych części psalmu 118, po trzy w każdej godzinie. 8 Po rozłożeniu psalmu 118 na dwa dni: niedzielę i poniedziałek, 9 we wtorek już w Tercji, Sekście i Nonie śpiewamy po trzy psalmy od 119 aż do 127, tj. razem dziewięć psalmów. 10 Psalmy te powtarzamy zawsze w tych godzinach aż do niedzieli, zachowując również każdego dnia taki sam układ hymnów, czytań i wersetów. 11 W ten sposób w niedzielę zaczynamy zawsze od psalmu 118.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


niedziela, 19 lutego 2012

sobota, 18 lutego 2012

PORZĄDEK DNIA: 18.02.2012


Przedpoście

Wspomnienie sobotnie Najśw. Maryi Panny
4 kl., szaty białe
Komemoracja św. Marii Bernardy Soubirous, dziewicy

Nieszpory z niedzieli

piątek, 17 lutego 2012

Reguła na dziś - roz. 14: Jak należy odprawiać Jutrznię w uroczystości śwętych
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  13: Jak należy odprawiać Jutrznię w uroczystości świętych


1 W uroczystości świętych i we wszystkie inne uroczystości trzeba zachować wszystko, co ustaliliśmy dla niedzieli, 2 a tylko z dnia należy brać własne psalmy, antyfony i lekcje. Poza tym utrzymujemy porządek wyżej przedstawiony.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


PORZĄDEK DNIA: 17.02.2012


Przedpoście

dzień powszedni
4 kl., szaty fioletowe

w kalendarzu Opactwa Fontgombault ponadto:
Świętych Założycieli Zakonu Serwitów N.M.P.
wspomnienie mniejsze

czwartek, 16 lutego 2012

Reguła na dziś - roz. 13: Jak należy odprawiać Jutrznię w dni powszednie (12)
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  13: Jak należy odprawiać Jutrznię w dni powszednie

12 Zarówno Jutrznia jak i Nieszpory powinny kończyć się zawsze Modlitwą Pańską, odmawianą w całości przez przełożonego tak, by wszyscy słyszeli, a to ze względu na ciernie wzajemnych uraz, które bardzo często wyrastają. 13 Bracia bowiem łatwiej oczyszczają się z tego rodzaju błędów, kiedy zobowiązują się wspólnie słowami tej modlitwy: Odpuść nam, jako i my odpuszczamy (Mt 6,12). 14 W innych godzinach Oficjum mówi się głośno tylko ostatnią część Modlitwy Pańskiej, a wszyscy odpowiadają: Ale nas zbaw ode złego (Mt 6,13).


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


PORZĄDEK DNIA: 16.02.2012

Przedpoście

dzień powszedni
4 kl., szaty fioletowe


*
ANTYFONA PRYMY: Cantabo Domino
ANTYFONA SEKSTY: Qui habitas  
ANTYFONA MAGNIFICAT: Fac, Deus, potentiam

środa, 15 lutego 2012

Reguła na dziś - roz. 13: Jak należy odprawiać Jutrznię w dni powszednie (1-11)
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  13: Jak należy odprawiać Jutrznię w dni powszednie

1 W dni powszednie Jutrznię należy odprawiać w taki oto sposób: 2 psalm 66 odmawia się bez antyfony, przeciągając go nieco, jak w niedzielę, aby wszyscy zdążyli się zejść na psalm 50, odmawiany już z antyfoną. 3 Po nich śpiewamy dwa inne psalmy, stosownie do zwyczaju, mianowicie: 4 w poniedziałek 5 i 35; 5 we wtorek 42 i 56; 6 w środę 63 i 64; 7 we czwartek 87 i 89; 8 w piątek 75 i 91; 9 w sobotę zaś 142 i kantyk z Księgi Powtórzonego Prawa, który przez Chwała Ojcu należy podzielić na dwie części. 10 W pozostałe dni bowiem [tj. od poniedziałku do piątku] śpiewa się za każdym razem ten kantyk z Proroków, który wybiera na ten dzień Kościół Rzymski. 11 Potem następują psalmy pochwalne [148—150], dalej jedna lekcja z Apostoła, wygłoszona z pamięci, responsorium, hymn ambrozjański, werset, kantyk z Ewangelii i prośba litanijna. Na tym Jutrznia się kończy.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


PORZĄDEK DNIA: 15.02.2012

Przedpoście

dzień powszedni
4 kl., szaty fioletowe
Komemoracja św. Walentyna, kapłana-męczennika

*
ANTYFONA PRYMY: Exsurge, Domine
ANTYFONA SEKSTY: Qui habitas
ANTYFONA MAGNIFICAT: Respexit Dominus

wtorek, 14 lutego 2012

Reguła na dziś - roz. 12: Jak należy odprawiać Jutrznię


Reguła na dziś - roz. 13: Jak należy odprawiać Jutrznię w dni powszednie


Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  13: Jak należy odprawiać Jutrznię

1 Jutrznię niedzielną zaczynamy psalmem 66, bez antyfony, mówionym bez żadnej przerwy. 2 Po nim śpiewamy psalm 50 z Alleluja, 3następnie 117 i 62, 4 później Błogosławcie Pana i psalmy pochwalne [148—150], jedną lekcję z Apokalipsy z pamięci i responsorium, hymn ambrozjański, werset, kantyk z Ewangelii i prośbę litanijną. Na tym Jutrznia się kończy.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


14.2, Antyfona Prymy: Ecce sacerdos magnusOto kapłan wielki, który za dni swoich podobał się Bogu i został uznany za sprawiedliwego.

Ecce sacerdos magnus, * qui in diebus suis placuit Deo, et inventus est iustus.

PORZĄDEK DNIA: 14.02.2012


Przedpoście

Świętych Cyryla i Metodego, Biskupów-Wyznawców, 
Patronów Europy
święto 2 kl. (3 stopnia), szaty białe

poniedziałek, 13 lutego 2012

13.2, Antyfona Magnificat: Si culmen

Jeśli szukacie szczytu prawdziwej godności, spieszcie prędko do niebieskiej ojczyzny.

Si culmen * veri honoris quaeritis, ad illam caelestem patriam quantocius properate.

św. Grzegorz Wielki

Reguła na dziś - rozdz. 11: Ile psalmów należy odmawiać w godzinach nocnych
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  11: Jak należy odmawiać Wigilie w niedziele


1 W niedziele trzeba wstawać na Wigilie wcześniej. 2 W czasie tych Wigilii zachowujemy porządek następujący: Po odśpiewaniu, jak wyżej ustalono, sześciu psalmów i wersetu, podczas gdy wszyscy siedzą w ławkach według porządku i godności, należy odczytać z księgi, jak już powiedziano, cztery lekcje z ich responsoriami, 3 z tym, że jedynie w czwartym responsorium śpiewający dodaje Chwała Ojcu, a gdy ją zacznie, wszyscy z szacunkiem powstaną.

4 Po tych czytaniach idzie kolejno następne 6 psalmów z antyfonami, jak poprzednie, i werset, 5 później zaś inne cztery lekcje ze swymi responsoriami w takim porządku, jak wyżej. 6 Po nich śpiewa się trzy kantyki z Proroków wyznaczone przez opata; kantyki te mają być śpiewane z Alleluja. 7 Po wersecie i po błogosławieństwie opata należy przeczytać inne cztery lekcje z Nowego Testamentu w takim porządku, jak wyżej.

8 Po czwartym responsorium opat rozpoczyna hymn Ciebie, Boże, chwalimy. 9 Po jego odśpiewaniu opat czyta lekcję z Ewangelii, a w tym czasie wszyscy stoją pełni czci i bojaźni. 10 Po zakończeniu czytania wszyscy odpowiadają Amen. Opat zaraz rozpoczyna hymn Tobie należy się cześć. Po udzieleniu błogosławieństwa zaczyna się Jutrznię.

11 Ten porządek niedzielnych Wigilii zachowujemy w każdym czasie, zarówno w lecie, jak i w zimie, 12 chyba żeby przypadkiem, co nie powinno mieć miejsca, bracia wstali za późno, wówczas trzeba skrócić coś z lekcji lub responsoriów. 13 Należy się jednak pilnować, aby to w ogóle się nie zdarzyło; a jeśli się przytrafi, ten kto stał się przyczyną zaniedbania, musi w oratorium odpowiednio zadośćuczynić Bogu.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.