czwartek, 26 kwietnia 2012

Reguła na dziś - roz. 66: O furtianach klasztornych


Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  66: O furtianach klasztornych Przy furcie klasztornej trzeba postawić roztropnego starca, który by potrafił zarówno przyjąć wiadomość, jak udzielić odpowiedzi i którego dojrzałość powstrzyma go od włóczenia się na zewnątrz. Niechaj furtian ma celę blisko furty, aby przybywający mogli go zawsze znaleźć na miejscu i od razu dostać odpowiedź. A gdy tylko ktoś zapuka lub ubogi zawoła, niech odpowie: „Bogu niech będą dzięki” albo „Pobłogosław mnie” i zaraz udzieli wyjaśnienia z całą łagodnością zrodzoną z bojaźni Bożej, i z gorliwą miłością. Jeśli furtianowi potrzeba pomocy, trzeba mu dodać młodszego brata.
Klasztor zaś, jeśli to możliwe, tak powinien być zorganizowany, żeby można było znaleźć w obrębie jego murów wszystko, co niezbędne, a więc wodę, młyn, ogród, jak również różne warsztaty rzemieślnicze, tak aby mnisi nie musieli włóczyć się na zewnątrz, co nie przynosi zgoła pożytku ich duszom.
Chcemy też, by ta Reguła często była czytywana we wspólnocie, aby żaden brat nie mógł się tłumaczyć jej nieznajomością.
Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.

środa, 25 kwietnia 2012

25.04, Antyfona Prymy: Sancti tui


Święci Twoi, Panie, zakwitną jak lilia, alleluja, i będą przed Tobą jak woń balsamu, alleluja.

Sancti tui, * Domine, florebunt sicut lilium, alleluia: et sicut odor balsami erunt ante te, alleluia.

środa, 11 kwietnia 2012

11.04, Antyfona Magnificat: Dixit Iesus

Powiedział Jezus do swoich uczniów: Przynieście ryb, które teraz złowiliście. Podszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął sieć na brzeg, pełną wielkich ryb, alleluja.

Dixit Iesus * discipulis suis: Afferte de piscibus, quos prendidisti nunc. Ascendit autem Simon Petrus, et traxit rete in terram, plenum magnis piscibus, alleluia.

Por. J 21,10-11

11.04, Antyfona Seksty: Erat autem

Postać jego była zaś jak błyskawica: szaty jego jak śnieg, alleluja, alleluja. 

Erat autem * aspectus eius sicut fulgur: vestimenta eius sicut nix, alleluia, alleluia.

Mt 28,3
Włącz Sekstę o 12:15

Reguła na dziś - rozdz. 58: O zasadach przyjmowaniu braci


Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  58: O zasadach przyjmowaniu braci 


1 Gdy zgłasza się ktoś nowy do klasztoru, nie należy go łatwo przyjmować, 2 lecz, jak mówi Apostoł, badajcie duchy, czy są z Boga (1 J 4,1). 3 Tak więc gdy ktoś przyjdzie i będzie kołatać wytrwale, gdy okaże się po czterech czy pięciu dniach, że potrafi znosić cierpliwie wyrządzane mu przykrości i utrudnienie wstąpienia a prośbę swoją ciągle powtarza, 4 wówczas należy mu pozwolić na wstąpienie. A niech przez kilka dni pozostanie jeszcze w celi gości. 5 Później zaś zamieszka w celi nowicjuszy, gdzie mają oni rozmyślać, a także jadać i sypiać.

6 Przydzieli się im mnicha starszego, takiego, który umie pozyskiwać dusze, by ich bardzo uważnie obserwował. 7 Trzeba badać troskliwie, czy [nowicjusz] prawdziwie szuka Boga, czy jest gorliwy w Służbie Bożej, w posłuszeństwie, w znoszeniu upokorzeń. 8 Należy mu z góry przedstawić wszystko, co jest ciężkie i trudne na drodze do Boga.

9 Jeśli obieca wytrwać w stałości, po upływie dwóch miesięcy zostanie mu odczytana ta Reguła od początku do końca. 10 I wówczas powiedzą mu: Oto prawo, pod którym chcesz służyć. Jeśli możesz je zachować, wstąp; jeśli zaś nie możesz, odejdź wolny. 11 Jeśli nadal nie zmieni zdania, należy go zaprowadzić z powrotem do wspomnianej wyżej celi nowicjuszy i ponownie doświadczać na wszelkie sposoby jego cierpliwość.

12 I po upływie sześciu miesięcy zostanie mu odczytana Reguła, aby wiedział, na co się decyduje. 13 Jeśli zaś nadal nie zmieni zdania, po czterech miesiącach ponownie zostanie mu odczytana ta sama Reguła.

14 A jeśli po dojrzałej rozwadze obieca, że będzie wszystkiego przestrzegał i spełniał wszelkie polecenia, wtedy dopiero należy go przyjąć do wspólnoty. 15 Powinien jednak wiedzieć, że na mocy prawa, jakim jest Reguła, nie wolno mu od tego dnia opuścić klasztoru, 16 nie wolno mu też strząsnąć z karku jarzma Reguły, które tak długo rozważając mógł łatwo albo odrzucić, albo przyjąć.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


11.04, Antyfona Prymy: Angelus autem Domini

Anioł zaś Pański zstąpił z nieba i podchodząc odsunął kamień, i usiadł na nim, alleluja, alleluja. 

Angelus autem Domini * descendit de caelo, et accedens revolvit lapidem, et sedebat super eam, alleluia, alleluia.

Mt 28,2

piątek, 30 marca 2012

środa, 28 marca 2012

28.03, Oracja Nieszporów: Adesto supplicationibus

Wszechmogący Boże, wejrzyj na nasze pokorne prośby i, [nam] którym użyczasz pewności spodziewanej łaski, hojnie udziel też skutków właściwego [Tobie] miłosierdzia. Przez Pana... 

Adesto supplicationibus nostris, omnipotens Deus: * et, quibus fiduciam sperandae pietatis indulges; consuetae misericordiae tribue benignus effectum. Per Dominum...

28.03, Antyfona Magnificat: Multa bona opera

Wiele dobrych dzieł zdziałałem u was: za jaki czyn chcecie mnie zabić?

Multa bona opera * operatus sum vobis: propter quod opus vultis me occidere?

por. J 10,32
Włącz Nieszpory o 17:30

PORZĄDEK DNIA: 28.03.2012


Okres Męki Pańskiej

dzień powszedni
3 kl. szaty fioletowe

wtorek, 27 marca 2012

27.03, Oracja Nieszporów: Da nobis

Daj nam, Panie, prosimy, wytrwać w służbie zgodnej z Twoją wolą, aby podczas dni naszych, lud Tobie poddany, wzrastał i zasługą, i liczbą. Przez Pana... 

Da nobis, quaesumus, Domine, perseverantem in tua voluntate famulatum: * ut in diebus nostris et merito et numero populus tibi serviens augeatur. Per Dominum...

27.03, Antyfona Magnificat: Vos ascendite

Wy idźcie na to święto: ja nie idę, ponieważ mój czas jeszcze nie nadszedł.

Vos ascendite * ad diem festum hunc: ego non ascendam, quia tempus meum nondum advenit.

J 7,8
Włącz Nieszpory o 17:30

PORZĄDEK DNIA: 27.03.2012


Okres Męki Pańskiej

dzień powszedni
3 kl., szaty fioletowe
Komemoracja św. Jana z Damaszku, wyznawcy i dK

poniedziałek, 26 marca 2012

Reguła na dziś - rozdz. 46: O tych, którzy popełnią jakieś inne uchybienieKto przy jakiejkolwiek pracy, w kuchni, w spiżarni, usługując przy stole, w piekarni, w ogrodzie, wykonywując jakieś rzemiosło, albo w jakimkolwiek innym miejscu popełni jakieś uchybienie, coś stłucze albo zgubi, albo jakąkolwiek inną szkodę wyrządzi, powinien przyjść od razu, do winy się przyznać i z własnej woli zadośćuczynić za błąd swój wobec opata i wspólnoty. Jeśli wiadomość u uchybieniu przyniesie ktoś inny, winowajca zostanie surowiej ukarany.
Jeśli jednak chodzi o grzech ukryty w duszy, niechaj wyjawi go tylko opatowi lub ojcu duchownemu, 6ci zaś powinni umieć leczyć i własne i cudze rany, nie odsłaniając ich [niepotrzebnie] i nie rozgłaszając.

PORZĄDEK DNIA: 26.03.2012


Okres Męki Pańskiej

ZWIASTOWANIE NAJŚW. MARYI PANNY
święto 1 kl. (2 porządku), szaty białe
Nieszpory ze święta

niedziela, 25 marca 2012

Reguła na dziś - rozdz. 45: O tych, którzy mylą się w oratorium


Jeśli ktoś pomyli się w psalmie, w responsorium, w antyfonie albo w lekcji, powinien dla zadośćuczynienia upokorzyć się przed wszystkimi. Gdyby tego nie zrobił, podlega surowszej karze, jako że nie chciał naprawić przez pokorę błędu popełnionego przez niedbalstwo. Chłopcy za takie przewinienie mają otrzymać chłostę. 

sobota, 24 marca 2012

PORZĄDEK DNIA: 25.03.2012


Okres Męki Pańskiej

I Niedziela Męki
1 kl., szaty fioletowe
Nieszpory z komemoracją święta dnia następnego

Reguła na dziś - rozdz. 44: Jak powinni zadośćuczynić bracia ekskomunikowaniKogo za ciężkie wykroczenie wyłączono z udziału we wspólnej modlitwie i posiłku, ten niechaj rzuci się na ziemię przed drzwiami oratorium w czasie, gdy odprawia się w nim Służba Boża. Niech nic nie mówi, 2a tylko leży twarzą do ziemi, upadłszy pod nogi wszystkim, którzy z oratorium wychodzą. I będzie to czynił tak długo, dopóki opat nie zdecyduje, że dość już odpokutował.
Kiedy opat rozkaże mu przyjść, niech się rzuci do stóp najpierw jemu, potem zaś wszystkim braciom prosząc, by się za niego modlili. A jeśli opat tak postanowi, zostanie przyjęty z powrotem do chóru, na miejsce przez opata wyznaczone. Niech się jednak nie waży w oratorium zaczynać psalmu ani czytać lekcji ani czegokolwiek innego bez nowego nakazu opata. A na wszystkich godzinach Oficjum, gdy Służba Boża dobiegnie końca, niech w miejscu, gdzie stoi, rzuci się na ziemię. I tak będzie zadośćczynił, aż mu opat poleci, by zaprzestał tej pokuty.
Ci zaś, którzy za lekkie przewinienia zostali wyłączeni tylko z udziału w posiłku, niech odbywają zadośćuczynienie w oratorium tak długo, jak im opat nakaże. 10 Niech czynią to, dopóki im nie pobłogosławi i nie powie: Wystarczy.

PORZĄDEK DNIA: 24.03.2012


Wielki Post

dzień powszedni
3 kl. szaty fioletowe
Nieszpory z niedzieli

piątek, 23 marca 2012

Reguła na dziś - cd. rozdz. 43: O tych, co spóźniają się na służbę Bożą lub na posiłek
13 Kto zaś na posiłek nie przyszedłby przed wersetem tak, aby wszyscy mogli odmówić wspólnie werset i modlitwę i razem do stołu usiąść, 14 kto by więc nie przyszedł przez lekceważenie lub z własnej winy, do dwóch razy otrzyma tylko naganę. 15 Gdyby się nie poprawił, należy zabronić mu udziału we wspólnym posiłku. 16 Będzie jadł sam, pozbawiony towarzystwa wszystkich braci, nie dostanie też swojej porcji wina, aż się poprawi i za swój błąd zadośćuczyni. 17 Podobnej karze podlega ten, kto nie byłby obecny przy wersecie, odmawianym po posiłku.
18 Niechaj nikt się nie waży jeść coś lub pić przed wyznaczoną porą posiłku albo po niej. 19 Jeśli natomiast przełożony ofiaruje coś jakiemuś bratu, a ten odmówi przyjęcia, to w chwili, gdy zapragnie tego, czego odmówił, czy czegokolwiek innego, nic w ogóle nie dostanie, póki w sposób stosowny nie naprawi swego błędu.


PORZĄDEK DNIA: 23 marca 2012


Wielki Post

dzień powszedni
3 kl., szaty fioletowe

piątek, 9 marca 2012

czwartek, 8 marca 2012

PORZĄDEK DNIA: 8.03.2012


Wielki Post

dzień powszedni
3 kl., szaty fioletowe
Komemoracja świętych Jana Bożego i Kamila de Lellis, wyznawców

w kalendarzu Opactwa Fontgombault:
dzień powszedni
wspomnienie mniejsze św. Jana Bożego, zakonnika


środa, 7 marca 2012

PORZĄDEK DNIA: 7.03.2012


Wielki Post

dzień powszedni
3 kl., szaty fioletowe
Komemoracja św. Tomasza z Akwinu

w kalendarzu Opactwa Fontgombault:
dzień powszedni
wspomnienie mniejsze świętych Perpetuy i Felicyty, męczennic

wtorek, 6 marca 2012

poniedziałek, 5 marca 2012

5.3, Oracja Nieszporów: Adesto supplicationibus

Wszechmogący Boże, wejrzyj na nasze pokorne prośby i, [nam] którym użyczasz pewności spodziewanej łaski, hojnie udziel też skutków właściwego [Tobie] miłosierdzia. Przez Pana...     

Adesto supplicationibus nostris, omnipotens Deus: * et, quibus fiduciam sperandae pietatis indulges; consuetae misericordiae tribue benignus effectum. Per Dominum...

5.3, Antyfona Magnificat: Qui me misit

Ten, który mnie posłał, jest ze mną, a nie zostawił mnie samego; ponieważ ja zawsze czynię to, co jest mu miłe.

Qui me misit, * mecum est, et non reliquit me solum: quia quae placita sunt ei, facio semper.

J 8,29
Włącz Nieszpory o 17:30

5.5, Oracja dnia: Praesta, quaesumus

Wszechmogący Boże, daj, prosimy, aby Twoja rodzina, która umartwiając się ciałem, powstrzymuje się od pokarmów, idąc za sprawiedliwością, pościła od grzechu. Przez Pana...

Praesta, quaesumus, omnipotens Deus: + ut familia tua, quae se affligendo carnem, ab alimentis abstinet, * sectando iustitiam, a culpa ieiunet. Per Dominum...

PORZĄDEK DNIA: 5.03.2012


Wielki Post

dzień powszedni
3 kl., szaty fioletowe

niedziela, 4 marca 2012

4.3, Antyfona Seksty: Faciamus hic

Rozbijmy tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.

Faciamus hic * tria tabernacula , tibi unum, Moysi unum, et Eliae unum.
Mt 17,4

4.3, Antyfona Prymy: Domine

Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Domine, * labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem tuam.

Ps 51(50),17
Włącz Prymę o 8:00

sobota, 3 marca 2012

PORZĄDEK DNIA: 4.03.2012


Wielki Post

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1 kl., szaty fioletowe

3.3, Oracja Nieszporów: Deus, qui conspicis

Boże, który widzisz, że nie dostaje nam wszystkich cnót: chroń [nas] wewnętrznie i zewnętrznie, abyśmy ciałem byli bezpieczni od wszelkich przeciwności, a w duchu oczyszczali się z nieprawych myśli. Przez Pana... 

Deus, qui conspicis omni nos virtute destitui: interius exteriusque custodi; + ut ab omnibus adversitatibus muniamur in corpore, * et a pravis cogitationibus mundemur in mente. Per Dominum...

3.3, Antyfona Magnificat: Visionem

Nikomu nie mówcie o widzeniu, które oglądaliście, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie.

Visionem, quam vidistis, nemini dixeris, donec a mortuis resurgat Filius hominis.

Mt 17,9

PORZĄDEK DNIA: 3.03.2012


Wielki Post

Sobota Suchych Dni
2 kl., szaty fioletowe
Nieszpory z niedzieli

piątek, 2 marca 2012

2.3, Oracja Nieszporów: Exaudi nos

Wysłuchaj nas, miłosierny Boże, i ukaż naszym duszom światło swojej łaski. Przez Pana...

Exaudi nos, misericors Deus: * et mentibus nostris gratiae tuae lumen ostende. Per Dominum...

2.3, Antyfona Magnificat: Qui me sanum fecit

Ten, który mnie uzdrowił, nakazał mi: Weź swoje łoże i idź w pokoju.

Qui me sanum fecit, * ille mihi praecipit: Tolle grabatum tuum, et ambula in pace.

J 5,11
Włącz Nieszpory o 17.30

PORZĄDEK DNIA: 2.03.2012


Wielki Post

Piątek Suchych Dni
2 kl., szaty fioletowe

czwartek, 1 marca 2012

1.3, Oracja Nieszporów: Da, quaesumus

Daj, Panie, prosimy, aby narody chrześcijańskie zarówno poznały to, co przyniesie im korzyść, i ukochały niebiańską służbę, której się oddają. Przez Pana...

Da, quaesumus, Domine, populis christianis: * et, quae profitentur, agnoscere, et caeleste munus diligere, quod frequentant. Per Dominum...

1.3, Antyfona Magnificat: O mulier

Kobieto, wielka jest twoja wiara, niech stanie ci się to, o co prosiłaś.

O mulier, * magna est fides tua: fiat tibi sicut petisti.
Mt 15,28

PORZĄDEK DNIA: 1.03.2012


Wielki Post

dzień powszedni
3 kl., szaty fioletowe


środa, 29 lutego 2012

29.2, Oracja Nieszporów: Mentes nostras

Prosimy, Panie, oświeć nasze umysły światłem Twej jasności: abyśmy mogli widzieć to, co należy czynić; i chcieli czynić to, co jest prawe. Przez Pana...

Mentes nostras, quaesumus, Domine, lumine tuae claritatis illustra: * ut videre possimus, quae agenda sunt; et quae, recta sunt, agere valeamus. Per Dominum...

29.2, Antyfona Magnificat: Sicut fuit Ionas

Jak Jonasz był we wnętrznościach wielkiej ryby trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi.

Sicut fuit Ionas * in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus, ita erit Filius hominis in corde terrae.

Mt 12,40
Włącz Nieszpory o 17:30

wtorek, 28 lutego 2012

28.2, Oracja Nieszporów: Ascendant

Niech nasze prośby wznoszą się do Ciebie, Panie; i oddal od swojego Kościoła wszelką niegodziwość. Przez Pana...

Ascendant ad te, Domine, preces nostrae: * et ab Ecclesia tua cunctam repelle nequitiam. Per Dominum...

28.2, Antyfona Magnificat: Scriptum est enim

Zostało bowiem napisane, że mój dom jest domem modlitwy dla wszystkich narodów: wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców; i każdego dnia nauczał w świątyni.

Scriptum est enim, * quia domus mea, domus orationis est cunctis gentibus: vos autem fecistis illam speluncam latronum: et erat quotidie docens in templo.

por. Łk 19,46-47 & Mk 11,17 oraz Iz 56,7 & Jr 7,11
Włącz Nieszpory o 17:30

Reguła na dziś - roz. 22: Jak powinni spać mnisi


Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  22: Jak powinni spać mnisi


1 Niech każdy śpi we własnym łóżku. 2 Posłania otrzymają zgodnie ze zwyczajami zakonnymi i decyzją opata. 3 Jeśli to możliwe, niech wszyscy śpią w jednej celi; jeżeli zaś jest ich na to zbyt wielu, niech kładą się po dziesięciu lub dwudziestu razem ze starszymi, którzy by nad nimi czuwali. 4 A światło powinno stale palić się w tej celi aż do rana.

5 Niech śpią odziani, przepasani pasem lub sznurem. Niech jednak nie mają przy boku swoich noży, aby nikt się przez sen przypadkiem nie skaleczył. 6 Tak więc mnisi muszą być zawsze gotowi: na znak dany niech wstają bez chwili ociągania, a każdy niech się stara pierwszy przyjść na Służbę Bożą, wszelako z zachowaniem skromności i powagi.

7 Łóżka młodszych braci nie powinny stać obok siebie, lecz rozdzielone posłaniami starszych.

8 Budząc się zaś na Służbę Bożą niech jedni drugich łagodnie zachęcają do wstania, aby ci, którym łatwo jest zaspać, nie mieli żadnej wymówki.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.

28.2, Oracja dnia: Respice, Domine

Wejrzyj, Panie, na swoją rodzinę i daj, aby w Twoich oczach nasze dusze - które poskramiają się umartwieniem ciała -  rozbłysnęły Twoim pragnieniem. Przez Pana...

Respice, Domine, familiam tuam, et praesta: * ut apud te mens nostra tuo desiderio fulgeat, * quae se carnis maceratione castigat. Per Dominum...

poniedziałek, 27 lutego 2012

27.2, Oracja Nieszporów: Absolve

Rozwiąż, prosimy, Panie, więzy naszych grzechów, a wszystko, na co przez nie zasłużyliśmy, łaskawie [od nas] odwróć. Przez Pana... 

Absolve, quaesumus, Domine, nostrorum vincula peccatorum: * et, quidquid pro eis meremur, propitiatus averte. Per Dominum...

27.2, Antyfona Magnificat: Quod uni

Co jednemu z moich najmniejszych uczyniliście, mnie uczyniliście, mówi Pan. 

Quod uni * ex minimis meis fecistis, mihi fecistis, dicit Dominus.

Mt 25,40
Włącz Nieszpory o 17:30

27.2, Antyfona Seksty: Commendemus nosmetipsos

Oddajmy samych siebie z wielką cierpliwością, w licznych postach, przez oręż sprawiedliwości.

Commendemus nosmetipsos * in multa patientia, in ieiuniis multis, per arma iustitiae.

por. 2 Kor 6,4-7
Włącz Sekstę o 12:15

Reguła na dziś - roz. 21: O dziekanach klasztornych

Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  21: O dziekanach klasztornych

1 Jeśli wspólnota jest liczniejsza, należy spośród braci, mających dobrą opinię i święte obyczaje, wybrać i ustanowić pięciu dziekanów, 2 którzy by we wszystkich sprawach troszczyli się o swoje dekanie w duchu przykazań Bożych i poleceń własnego opata. 3 Dziekani powinni być tak wybierani, aby opat mógł na nich bezpiecznie złożyć część swoich obciążeń. 4 W ich zaś wyborze nie należy też kierować się porządkiem starszeństwa, lecz tylko wartością ich życia i mądrością ich nauki.

5 Jeśliby jakiś z owych dziekanów, przejęty pychą, okazał się godnym nagany, trzeba go napomnieć raz i dwa, a nawet trzy razy; jeśli jednak się nie poprawi, zostanie pozbawiony swego stanowiska, 6 które wówczas obejmie ktoś inny, godniejszy. 7 Tę samą zasadę ustanawiamy również dla przeora.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.

27.2 Antyfona Prymy: Vivo ego


Ja żyję, mówi Pan; nie chcę śmierci grzesznika, lecz raczej aby  nawrócił się i żył. 

Vivo ego, * dicit Dominus; nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur, et vivat.

Ez 33,11

27.2, Oracja dnia: Converte nos

Nawróć nas, Boże zbawienia naszego: i, aby czterdziestodniowy post przyniósł nam korzyść, przysposób nasze umysły do ćwiczeń [w rzeczach] niebiańskich. Przez Pana...

Converte nos, Deus, salutaris noster: + et, ut nobis ieiunium quadragesimale proficiat, * mentes nostras caelestibus intstrue disciplinis. Per Dominum...

niedziela, 26 lutego 2012

26.2, Antyfona Magnificat: Ecce nunc

Oto teraz czas pożądany, oto teraz dzień zbawienia: w tych więc dniach okażmy się sługami Boga w wielkiej cierpliwości, w postach, w czuwaniach i w miłości nieobłudnej.

Ecce nunc * tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis: in his ergo diebus exhibeamus nos sicut Dei ministros in multa patientia, in ieiuniis, in vigiliis, et in caritate non ficta.

2 Kor 6,2-6
Włącz Nieszpory o 17:30

26.2, Antyfona Seksty: Non in solo

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Boga.

Non in solo * pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei.

Mt 4,4
Włącz Sekstę o 12:15

26.2, Antyfona Prymy: Iesus autem

Jezus zaś, gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł  głód.

Iesus autem * cum ieiunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus, postea esuriit.

Mt 4,2
Włącz Prymę o 8:00

26.2, Oracja na I Niedzielę Wielkiego Postu

Boże, który corocznie oczyszczasz swój Kościół czterdziestodniowym postem: udziel swojej rodzinie, aby - to, co stara się od Ciebie otrzymać przez wstrzemięźliwość - do tego też dążyła przez dobre dzieła. Przez Pana... 

Deus, qui Ecclesiam tuam annua quadragesimali observatione purificas: + praesta familiae tuae; ut, quod a te obtinere abstinendo nititur, * hoc bonis operis exsequatur. Per Dominum...

sobota, 25 lutego 2012

25.2, Antyfona Magnificat: Tunc invocabis


Wtedy wezwiesz, a Pan usłyszy; zawołasz i powie: Oto jestem. 

Tunc invocabis, * et Dominus exaudiet: clamabis, et dicet: Ecce adsum.

Iz 58,9
Włącz Nieszpory o 17:30

25.2, Antyfona Seksty: Vos amici mei estis


Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli uczynicie, co wam nakazuję, mówi Pan.

Vos amici mei estis, * si feceritis quae praecipio vobis, dicit Dominus.

J 15,14
Włącz Sekstę o 12:15

25.2, Antyfona Prymy: Hoc est praeceptum meum


To jest moje przykazanie, abyście kochali się wzajemnie, jak ja was ukochałem.

Hoc est praeceptum meum, * ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.

J 15,12
Włącz Prymę o 7:45

25.2, Oracja na św. Macieja


Boże, który dołączyłeś błogosławionego Macieja do grona Twoich Apostołów: daj, prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem zawsze odczuwali żywotną głębię Twojej łagodności względem nas. Przez Pana...

Deus, qui beatum Matthiam Apostolorum tuorum collegio sociasti: + tribue, quaesumus; ut eius interventione, * tuae circa nos pietatis semper viscera sentiamus. Per Dominum...

piątek, 24 lutego 2012

24.2, Oracja Nieszporów: Tuere, Domine, populum tuum


Wejrzyj, Panie, na lud swój i oczyść [go] łagodnie ze wszystkich grzechów: ponieważ żadna przeciwność mu nie zaszkodzi, jeśli nie będzie panowała nad nim żadna nieprawość. Przez Pana...

Tuere, Domine, populum tuum, et ab omnibus peccatis clementer emunda: * quia nulla ei nocebit adversitas, si nulla ei dominetur iniquitas. Per Dominum...

24.2, Antyfona Magnificat: Tu autem cum oraveris


Ty zaś, gdy się modlisz, wejdź do swojej izdebki i, zamknąwszy drzwi, módl się do Ojca twojego.

Tu autem cum oraveris, * intra in cubiculum tuum: et, clauso ostio, ora Patrem tuum.


Mt 6,6
Włącz Nieszpory o 17:30

24.2, Oracja dnia: Inchoata ieiunia


Po rozpoczęciu postu, prosimy, Panie, obdarz [nas] łaskawą życzliwością: abyśmy obserwancji, którą wyrażamy cieleśnie, mogli również nieustannie przestrzegać czystymi umysłami. Przez Pana...  

Inchoata ieiunia, quaesumus, Domine, benigno favore prosequere: + ut observantiam, quam corporaliter exhibemus, * mentibus etiam sinceris exercere valeamus. Per Dominum...

środa, 22 lutego 2012

Reguła na dziś - roz. 18: Jaka powinna być kolejność psalmów (7-11)
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  18: Jaka powinna być kolejność psalmów


7 W Tercji zaś, Sekście i Nonie poniedziałkowej mówimy dziewięć pozostałych części psalmu 118, po trzy w każdej godzinie. 8 Po rozłożeniu psalmu 118 na dwa dni: niedzielę i poniedziałek, 9 we wtorek już w Tercji, Sekście i Nonie śpiewamy po trzy psalmy od 119 aż do 127, tj. razem dziewięć psalmów. 10 Psalmy te powtarzamy zawsze w tych godzinach aż do niedzieli, zachowując również każdego dnia taki sam układ hymnów, czytań i wersetów. 11 W ten sposób w niedzielę zaczynamy zawsze od psalmu 118.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


niedziela, 19 lutego 2012

sobota, 18 lutego 2012

PORZĄDEK DNIA: 18.02.2012


Przedpoście

Wspomnienie sobotnie Najśw. Maryi Panny
4 kl., szaty białe
Komemoracja św. Marii Bernardy Soubirous, dziewicy

Nieszpory z niedzieli

piątek, 17 lutego 2012

Reguła na dziś - roz. 14: Jak należy odprawiać Jutrznię w uroczystości śwętych
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  13: Jak należy odprawiać Jutrznię w uroczystości świętych


1 W uroczystości świętych i we wszystkie inne uroczystości trzeba zachować wszystko, co ustaliliśmy dla niedzieli, 2 a tylko z dnia należy brać własne psalmy, antyfony i lekcje. Poza tym utrzymujemy porządek wyżej przedstawiony.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.